Khóa Tu Học Thường Niên GĐPT Đức Quốc lần thứ 27


- Trao Dồi Đức Tin -

Nội Quy Khóa Tu Học GĐPT tại Đức kỳ 27

Seminarordnung

 1. Khóa sinh không được tự ý rời khung viên khóa học khi chưa được cho phép.
  
  Der Seminar-Teilnehmer darf die Pagode ohne Genehmigung nicht verlassen.
 2. Khóa sinh không được tự ý thay đổi chỗ ngủ đã quy định.
  
  Der Seminar-Teilnehmer darf den vorgesehenen Schlafplatz nicht wechseln.
 3. Khóa sinh phải mang bảng tên rõ ràng trong khóa học.
  
  Der Seminar-Teilnehmer muss das Namenschild sichtbar tragen.
 4. Trong những giờ ăn, học, lễ, tụng kinh các Handy phải tắt.
  
  Während des Essens, des Unterrichtes, des Gebetes müssen alle Handy ausgeschaltet sein.
 5. Khóa sinh không được phép chơi games (Handy, Ipad, Ipod, Nintendo DS, Handheld).
  
  Der Seminar-Teilnehmer darf keine elektronische Spiele spielen (Handy, Ipad, Handheld, Mp3-Player). 
 6. Khóa sinh thi hành đúng giờ theo chương trình đưa ra (23.00 giờ chỉ tịnh).
  
  Der Seminar-Teilnehmer muss pünktlich dem Ablauf des Seminars folgen.
  
  (Nachtruhe 23.00 Uhr beachten).
 7. Học viên mang theo ly uống nước
  
  Bitte eigene Trinkbecher/Trinkflasche benutzen.
 8. Khi có biểu hiện sổ mũi, sốt, ho, khó thở, mệt mỏi cơ thể, v.v. phải thông tin ngay cho Ban
  
  Tổ Chức biết để nắm bắt và theo dõi.
  
  Bitte den Veranstalter (Ban To Chuc) informieren, falls Symptome auftreten z.B. Schnupfen, Fieber, Husten oder sich unwohl fühlen.