Get In Touch

Contact

Sendet uns gerne eine Email und wir melden uns umgehend bei euch zurück!

Say Hi!

btv.gdptvndq@gmail.com

Let's Talk
Stay Connected

Send A Message

sunset, china, pagoda-952629.jpg

Gia Đình Phật Tứ Đức Quốc -
Vietnamesische Buddhistische Jugend Organisation e.V.

Ostgaster Weg 8
26605 Aurich
Vereinsregister:

Mục Đích GĐPT

“Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.”