Gia Đình Phật Tử
Đức Quốc


„Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên
thành Phật tử chân chánh,
góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.“

Ghi Danh cho Khóa Tu Học Thường Niên
GĐPT Đức Quốc lần thứ 27

News

Tin tức

Events

Sự kiện

07 April 2023
All day
Tổ Đình Viên Giác, Karlsruherstr. 6
Hannover, 30519 Germany

GHI DANH / ANMELDUNG Wird geladen…

02 Juni 2023
All day
Tổ Đình Viên Giác, Karlsruherstr. 6
Hannover, 30519 Germany

Standorte

Đơn vị

Minh hai

Aurich