Gia Đình Phật Tử
Đức Quốc

„Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.“

News

Tin tức

Events

Sự kiện

21 Januar 2023
All day
Tổ Đình Viên Giác, Karlsruherstr. 6
Hannover, 30519 Germany

Standorte

Đơn vị

Minh hai

Aurich