CHƯƠNG TRÌNH HÀM THỤ:

ZOOM Link
Thứ sáu  / Freitag
24.06.2022 – 20:30
Thứ sáu / Freitag
08.07.2022 – 20:30
Thứ sáu / Freitag
22.07.2022 – 20:30
Thứ sáu / Freitag
05.08.2022 – 20:30