Khóa Tu Học GĐPTVN ĐQ kỳ 26 – Thời khóa biểu Ngành Thiếu (Programmübersicht)